Nguyên vật liệu phù hợp : Soft Gasket

  1. Cấu tạo:
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 100 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 40 (bar)
  1. Cấu tạo:
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 200 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 50 (bar)
  1. Cấu tạo:
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 350 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 120 (bar)
  1. Cấu tạo:
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 220 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 80 (bar)
  1. Cấu tạo:
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 550 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 200 (bar)
  1. Cấu tạo:
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 130 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 15 (bar)
  1. Cấu tạo:
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 275 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 15 (bar)
  1. Cấu tạo:
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 110 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 15 (bar)
  1. Cấu tạo:
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 130 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 15 (bar)
  1. Cấu tạo:
  2. Tỉ trọng: (g/cm3)
  3. Cường lực kéo: (Mpa)
  4. Nhiệt độ làm việc liên tục: (°C)
  5. Nhiệt độ lớn nhất: 220 (°C)
  6. Áp lực lớn nhất: 15 (bar)

LỰA CHỌN SẢN PHẨM THEO CÁC THÔNG SỐ

Vui lòng tìm kiếm sản phẩm theo hướng dẫn

BACK TO TOP